ssni919架乃

ssni919架乃

唯唯,不敢有忘也。 而其血皆由胃脘以出,则是出于喉者止五脏之血,而出于咽者,不只六腑之血矣。

然则置身地上,不特外热,即内亦热,自可反观而见矣。 書言自不全,擇其可行乃行之,不彊所為。

若觉肾热,脉洪足温,又为水干火炎,去桂附,纯用六味。然温热蒸而为湿,凉寒肃而为燥,此四气之外,又添燥、湿二气也。

气日盛而体日充,先天之水火赖此滋养以生生不息,故以脾胃为后天之本也。要之总有尽日,惟问功夫之到不到耳。

西池尝举鸿博,着述追步金坛,何富如之?然但以其不好道德仁也。

天神在上,占之欲何所至乎?二十一、各处虽净,然肩项两旁、枕骨之下似尚有滞,于是专揉夹车,久之四面皆吊动矣。

Leave a Reply