Vol819女神Cherry樱桃酱秘书角色装黑色轻透服饰秀完美身材诱惑写真83P樱桃酱画语界

Vol819女神Cherry樱桃酱秘书角色装黑色轻透服饰秀完美身材诱惑写真83P樱桃酱画语界

行,子知大駭,乃且長生矣。共一界,其餘若此萬二千國者,不可勝數。

自非罔顾流俗,以拯济为心,则不能留神焉。 子欲樂知吾天,天樂行不,以是為占也。

見天師言,謹已大覺矣。 疑復來問之。

天使吾與六子相睹共語,勿辭謝也。不敢進長壽也,其人所貪也。

但自無狀,不計其咎,妄為不當行。 故令天地瞑怒殊不止,賢聖有知自悔耳,天知之教之。

今愚蔽暗不自知也。见阳攻阴,复发其汗,此为逆;见阴伤寒所至,太阳病湿,此三种宜应别论,以为伤寒相似,故此见之。

Leave a Reply