Vol053性感尤物Sukki第二套写真50Psukki可儿御女郎

Vol053性感尤物Sukki第二套写真50Psukki可儿御女郎

誰書記之,是乃天地神明也。伤寒发汗,若吐下,解后,心下痞硬,噫气不除者,旋复花代赭汤主之。

愚生嚮不力問,無緣得知是也。子欲不終窮,宜與氣為玄牝,象天為之,安得死也。

冬三月行黑骨温病,其源从太阳、少阴,相搏蕴积,三焦上下壅塞,阴毒内行,脏腑受客邪之肾腑脏温病,阴阳毒瓦斯,其病相反。常有善人之行,未嘗有惡稱。

子欲知其實也,比若五藏,居人腹中,同一處。上德之人乃與天地之間,當化成之事,使各如願。

唯復顧意,伏須重戒。谓医者只凭尺寸,不诊冲阳、太溪也。

 心愚閉難闓示,唯及天師訣問之。肝最仁,故目為其主,出涕泣,是其精思之至誠也。

Leave a Reply