U238Mikka涵涵写真套图67PMikka尤果网

U238Mikka涵涵写真套图67PMikka尤果网

前言气,气本于天以养阳也;后言味,味本于地以养阴也。女胎背母而怀,故母之腹软,男胎面母而怀,故母之腹硬。

脾胃热而胃脘寒,所以虽饥而不欲食。阴阳颠倒,互有所关,故上文云“厥起于下”,此云“气因于中”,正以明上下相因之义。

喑乎其无声,漠乎其无形,折毛发理,正气横倾,淫邪泮衍,血脉传溜,大气入脏,腹痛下淫,可以致死,不可以致生。 汤液者,五谷之汤液,盖调养之道,非后世汤药之谓。

一团热物而放于冷物之中,顷刻热物亦化为冷物。噫,嗳叹声,阴盛而上走于阳明,故气滞而为噫。

 辛走气,气病无多食辛。总之,虚者正气虚也,为色惨形疲,为神衰气怯,或自汗不收,或二便失禁,或梦遗精滑,或呕吐隔塞,或病久攻多,或气短似喘,或劳伤过度,或暴困失志,虽外证似实而脉弱无神者,皆虚证之当补也;实者邪气实也,或外闭于经络,或内结于脏腑,或气壅而不行,或血留而凝滞,必脉病俱盛者,乃实证之当攻也。

长有馀而短不足,滑流利而涩艰难,寒、热、紧、洪俱属实,细、微、血气总为虚。故欲急者,须气味之浓;欲缓者,须气味之薄。

Leave a Reply